ึเปิด 7 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ” ธนบัตร ” ของไทย

 

1. ประชาชนสามารถที่จะเรียนรู้ วิธีตรวจสอบธนบัตร ได้ด้วยวิธีง่าย ๆ 3 วิธี อันได้แก่การ สัมผัส  ยกส่อง และพลิกเอียง โดยสามารถขอเอกสารแนะนำวิธีสังเกตธนบัตรได้จาก แผนกวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนธนบัตร สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 0 2356 8687 ถึง 8690

 

 

2. ธนบัตรปลอม ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ไม่สามารถนำมาใช้จ่ายหรือแลกเปลี่ยนได้ การนำธนบัตรปลอมไปใช้นั้น ผู้ใช้จะมีความผิดตามกฎหมาย ดังนั้นผู้ที่ได้รับธนบัตรปลอม ควรแยกธนบัตรปลอมออกจากธนบัตรจริงและเขียน​หรือประทับตราว่าเป็นธนบัตรปลอม และนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือธนาคารแห่งประเทศไทย

 

 

3.  การพิมพ์ธนบัตรปลอมมีโทษสูงสุดถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิต และทางการมีรางวัลนำจับธนบัตรปลอมไม่เกิน 100,000 บาทให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแสแหล่งผลิตหรือแหล่งจำหน่ายธนบัตรปลอมจนนำไปสู่การสืบสวนจับกุมตัวผู้กระทำความผิด​

 

 

4. ธนบัตรชำรุด​ไม่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย แต่อาจจะสามารถแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรใหม่ได้หากลักษณะการชำรุด อยู่ในเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยสามารถขอแลกได้ที่ธนาคารออมสินทั่วประเทศทุกวันทำการ และธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขาย่อยและสาขาในห้างสรรพสินค้า) ทุกวันพุธ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับธนบัตรชำรุดได้ที่ แผนกตรวจพิสูจน์ธนบัตร สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร 0 2356 8735 ถึง 8737

 

 

5. ธนบัตรเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ประสงค์นำภาพธนบัตรไปใช้เพื่อเผยแพร่ในทุกรูปแบบ ต้องทำหนังสือขออนุญาต พร้อมส่งตัวอย่างรูปแบบชิ้นงานให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาความเหมาะสม ก่อนนำออกเผยแพร่หรือแจกจ่าย ผู้ที่นำภาพธนบัตรไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือพิมพ์ภาพเลียนแบบธนบัตรถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และมีความผิดตามกฎหมายด้วย

 

 

6. การนำภาพธนบัตรไปใช้ในสื่อโฆษณาควรคำนึงถึงความเหมาะสมของการวางตำแหน่งภาพมิให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

– เป็นภาพธนบัตรเพียงบางส่วน ไม่เต็มฉบับ หรือ

– เป็นภาพธนบัตรในมุมอื่นที่ไม่ใช่ภาพธนบัตรหน้าตรง และ​

– เป็นภาพธนบัตรขาวดำ

– หากเป็นภาพธนบัตรหน้าตรงหรือรูปสีต้องมีขนาดเล็กหรือใหญ่กว่าธนบัตรรัฐบาลอย่างเห็นได้ชัด

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการนำภาพธนบัตรไปใช้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2356 8689 ถึง 90

 

 

7. ในการที่จะช่วยยืดอายุธนบัตร ลดปริมาณการพิมพ์ธนบัตรใหม่ และประหยัดงบประมาณของประเทศนั้น ไม่ควรขยำ พับกรีด ขีดเขียน ประทับตรา เย็บ ธนบัตรหรือนำไปประดิษฐ์เพื่อใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ

 

 

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย